Warunki użytkowania

ZGODA NA WARUNKI


Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("użytkownik") a Rayzeek ("Spółka", "my", "nas" lub "nasz"), dotyczącą dostępu użytkownika do witryny rayzeek.com i korzystania z niej, a także wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, witryn mobilnych lub aplikacji mobilnych powiązanych, połączonych lub w inny sposób połączonych z nimi (zwanych łącznie "Witryną"). Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, WYRAŹNIE ZABRANIA MU SIĘ KORZYSTANIA Z WITRYNY I MUSI NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Uzupełniające warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" niniejszych Warunków użytkowania, a użytkownik zrzeka się wszelkich praw do otrzymania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Użytkownik będzie podlegał zmianom wprowadzonym w zmienionych Warunkach Użytkowania i zostanie uznany za poinformowanego o tych zmianach i akceptującego je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków Użytkowania.

Informacje udostępniane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie "Zawartość") oraz zawarte w niej znaki towarowe, znaki usługowe i logo ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treści i Znaki są udostępniane na Stronie "TAK JAK SĄ" wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny, udziela mu się ograniczonej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik prawidłowo uzyskał dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Witryny, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.


REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) użytkownik posiada zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (2) użytkownik nie jest osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (3) użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Witryny za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych niż ludzkie, czy to za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób; (4) użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w żadnym nielegalnym lub nieuprawnionym celu; oraz (5) korzystanie z Witryny przez użytkownika nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji mamy prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).


ZABRONIONE DZIAŁANIA

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny użytkownik zgadza się nie

WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna nie oferuje użytkownikom możliwości przesyłania lub publikowania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (łącznie "Wkład"). Przekazywane treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie Przesyłane materiały mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Witryny. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek Wkład, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Wkładu użytkownika nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych osób trzecich.
2. Użytkownik jest twórcą i właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i uprawnienia do korzystania i upoważniania nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z jego Wkładu w dowolny sposób przewidziany w Witrynie i niniejszych Warunkach użytkowania.
3. Użytkownik posiada pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania indywidualnej osoby w swoich Wkładach na wykorzystanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania indywidualnej osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Wkładów w dowolny sposób rozważany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
4. Wkład użytkownika nie jest fałszywy, niedokładny ani wprowadzający w błąd.
5. Wkład użytkownika nie stanowi niezamówionej lub nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych, piramid finansowych, łańcuszków, spamu, masowych wysyłek ani innych form nagabywania.
6. Materiały użytkownika nie są obsceniczne, lubieżne, wyuzdane, brutalne, napastliwe, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób niewłaściwe (według naszej oceny).
7. Wkład użytkownika nie może nikogo ośmieszać, wyszydzać, dyskredytować, zastraszać ani wykorzystywać.
8. Wkład użytkownika nie jest wykorzystywany do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.
9. Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
10. Wkład użytkownika nie narusza prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
11. Wkład użytkownika nie zawiera żadnych materiałów, które wymagają podania danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy.
12. Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa dotyczących pornografii dziecięcej lub w inny sposób mających na celu ochronę zdrowia lub dobra małoletnich.
13. Wkład użytkownika nie może zawierać żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
14. Wkład użytkownika nie narusza w żaden inny sposób ani nie prowadzi do materiałów naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Witryny.


LICENCJA NA SKŁADKI

Użytkownik i Witryna zgadzają się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe podane przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i jego wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Witryny, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez rekompensaty dla użytkownika.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do Wkładów użytkownika. Użytkownik zachowuje pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z jego Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub stwierdzenia zawarte we Wkładach udostępnianych przez użytkownika w jakimkolwiek obszarze Witryny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój Wkład do Witryny i wyraźnie zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z jego Wkładem.


ZGŁOSZENIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny ("Zgłoszenia") dostarczone nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw osobistych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie dochodził od nas żadnych roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika.


ZARZĄDZANIE STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolnego Wkładu użytkownika lub dowolnej jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Witryny lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny.


OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO ODMOWY DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownikowi zabrania się rejestrowania i tworzenia nowego konta pod swoim imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.


MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, korekty, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z niej w czasie przestoju lub przerwy w jej działaniu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nią.


ROZSTRZYGANIE SPORÓW


Ograniczenia

Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do Sporu pomiędzy Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie może być łączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do arbitrażu jakiegokolwiek Sporu na podstawie pozwu zbiorowego lub do korzystania z procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia jakiegokolwiek Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż Sporu objętego częścią niniejszego postanowienia uznaną za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w sądach wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.


KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.


ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH LUB KORZYSTANIE Z NICH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE ZAPEWNIAMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ SYTUACJI I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONY ZYSK, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO NIŻSZEJ Z KWOT ZAPŁACONYCH NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA STANOWEGO USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.


ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny, z którym użytkownik połączył się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, gdy tylko się o nich dowiemy.


DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać określone dane przesyłane przez użytkownika do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane związane z korzystaniem z Witryny przez użytkownika. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyła lub które odnoszą się do jakiejkolwiek czynności podjętej przez niego przy użyciu Witryny. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do podejmowania działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.


KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż elektroniczny.


RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za oddzielne od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między użytkownikiem a nami nie powstaje stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani agencji. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z racji ich sporządzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich środków obrony wynikających z elektronicznej formy niniejszych Warunków Użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków Użytkowania.


KONTAKT

W celu rozpatrzenia skargi dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

pl_PLPolish